Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Mười Loại Bạn Nên Thân Cận

1). Bạn ưa thích chỗ an lạc, nhàn tịnh ở chốn núi rừng nên than cận, vì có thể ngăn chặn tâm vọng động của hành giả.
2). Bạn nghiêm trì giới luật nên thân cận, vì có thể làm giảm bớt dục vọng điên cuồng của hành giả.
3). Bạn có trí huệ rộng lớn nên thân cận, vì có thể đưa hành giả vượt thoát khỏi bến mê.
4). Bạn có văn tự tổng trì nên thân cận, vì có thể giải tỏa các điều nghi ngờ của hành giả.
5). Bạn trầm tỉnh nên thân cận, vì có thể đưa hành giả đến trình độ điềm đạm.
6). Bạn khiêm tốn, nhẫn nhục nên thân cận, vì có thể làm tiêu tan tâm ngã mạn của hành giả.
7). Bạn tâm thẳng nói thật nên thân cận, vì có thể kiềm chế điều lỗi lầm của hành giả.
8). Bạn tinh tấn dũng mãnh nên thân cận, vì có thể giúp hành giả thành tựu đạo quả một cách nhanh chóng.
9). Bạn xem thường của cải, ưa thích bố thí nên thân cận, vì có thể phá bỏ tánh keo kiệt của hành giả.
10). Bạn có tâm nhân từ che chở loài vật không tiếc thân mạng nên thân cận, vì có thể bẻ gẫy sự chấp chặt về nhân ngã của hành giả.