Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

Thầy Trụ trì Thông Phổ giảng pháp

Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

Đạo tràng nghe giảng pháp

Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

Thầy Khế Định giảng pháp

Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

Đạo tràng nghe giảng pháp

Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

Đạo tràng tọa thiền

Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

Lễ Phật Thành Đạo 2014 AL

 

Chương trình tu học tháng 3/2015 – Đạo Tràng Trúc Lâm Tuệ Quang

Chủ Nhật – 01/03/2015
(11/01/Ất Mùi)
Chủ Nhật – 08/03/2015
(18/01/Ất Mùi)
- 07 giờ 30: Lễ Sám Hối Sáu Căn và Tụng Tam Quy Ngũ Giới
– 08 giờ 30: Tọa Thiền
– 09 giờ 30: Nghe Thầy Trí Minh giảng
– 11 giờ 00: Thọ Trai
– 12 giờ 00: Chỉ Tịnh
– – – – – – – – – – – – – –
– 13 giờ 00: Thức Chúng
– 13 giờ 30: Tọa Thiền
– 14 giờ 00: Nghe Thầy Trí Minh giảng
– 16 giờ 00: Hoàn mãn
- 07 giờ 30: Lễ Sám Hối Sáu Căn và Tụng Tam Quy Ngũ Giới
– 08 giờ 30: Tọa Thiền
– 09 giờ 30: Nghe đĩa Sư Ông giảng
– 11 giờ 00: Thọ Trai
– 12 giờ 00: Chỉ Tịnh
– – – – – – – – – – – – – –
– 13 giờ 00: Thức Chúng
– 13 giờ 30: Tọa Thiền
– 14 giờ 00: Nghe Thầy Khế Định giảng
– 16 giờ 00: Hoàn mãn
Chủ Nhật – 15/03/2015
(25/01/Ất Mùi)
Chủ Nhật – 22/03/2015
(03/02/Ất Mùi)
- 07 giờ 30: Lễ Sám Hối Sáu Căn và Tụng Tam Quy Ngũ Giới
– 08 giờ 30: Tọa Thiền
– 09 giờ 30: Nghe đĩa Sư Ông giảng
– 11 giờ 00: Thọ Trai
– 12 giờ 00: Chỉ Tịnh
– – – – – – – – – – – – – –
– 13 giờ 00: Thức Chúng
– 13 giờ 30: Tọa Thiền
– 14 giờ 00: Nghe Thầy Minh Lợi giảng
– 16 giờ 00: Hoàn mãn
- 07 giờ 30: Lễ Sám Hối Sáu Căn và Tụng Tam Quy Ngũ Giới
– 08 giờ 30: Tọa Thiền
– 09 giờ 30: Nghe đĩa Sư Ông giảng
– 11 giờ 00: Thọ Trai
– 12 giờ 00: Chỉ Tịnh
– – – – – – – – – – – – – –
– 13 giờ 00: Thức Chúng
– 13 giờ 30: Tọa Thiền
– 14 giờ 00: Nghe Thầy Thiện Chơn giảng
– 16 giờ 00: Hoàn mãn
Chủ Nhật – 29/03/2015 (10/02/Ất Mùi)
Đi Thường Chiếu

Lưu ý: Quý Phật tử nên kiểm tra lại chương trình tu học trước khi đi, vì có thể sẽ thay đổi…

Không Nên Ăn Thịt Chúng Sanh

Nói đến vấn đề ăn thịt, trong nhiều kinh Đại thừa Phật từng giảng rõ. Như trong “Kinh Phạm Võng” ghi: “Tất cả thịt đều không nên ăn. Nếu Phật tử cố ăn thịt, là đọan dứt chủng tử đại từ bi, khiến tất cả chúng sinh, vừa thấy liền lánh xa. Bồ-tát không nên ăn thịt chúng sinh, vì ăn thịt có vô lượng tội!”…Còn trong “Kinh Lăng Già” Phật giảng: “Ta xem tất cả chúng sinh như con, nếu nghe lấy thịt làm thức ăn, cũng chẳng tùy hỉ, huống nữa là tự ăn. Đại Huệ, tất cả các loại ngũ tân: hành, hẹ, tỏi, nén… thường xông hơi xú uế bất tịnh, làm chướng thánh đạo, chướng cả chỗ cư trú thanh tịnh của trời, người, thế gian…huống chi là cõi tịnh của chư Phật?! Rượu cũng thế, hay làm chướng thành đạo, gây tổn thiện nghiệp, thường khiến chúng sinh nhiều lỗi… Đại Huệ! Thế nên người hành thánh đạo thì các thứ đồ mặn, rượu, thịt, hành, tỏi… tanh hôi đều không nên dùng…”

Chi tiết »

Bàn Về Quỷ Thần

Trong Kinh Trường-A-Hàm, Phật khai thị:

“Trên thế gian này rất nhiều người không biết có luật nhân quả và sáu cõi luân hồi tồn tại. Họ không tin trên đời có quỷ thần, cũng chẳng tin có Phật Bồ-tát, càng không tin là có quả báo.

Bởi những phàm phu này không có trí huệ và thần thông như Phật. Tuy có mắt thịt nhưng họ hoàn toàn mù tịt chẳng thấu đáo chân tướng vũ trụ sự vật”…

Chi tiết »

Video HT Thanh Từ giảng

Video HT Nhật Quang giảng

Kinh A Hàm – Ni Sư Hạnh Chiếu giảng

Thập Đại Đệ Tử – Ni sư Hạnh Chiếu giảng